KLJ-MC100-000

YAMAHA ZS 8mm lenta iýmitlendiriji - KLJ-MC100-000

 • Innowasiýa bölekleri bilen üpjün etmek
 • Lenta oturdylan bölekleriň awtomatiki iýmiti
 • Ajaýyp işleýiş- Islendik wagt, enjamy saklamazdan komponentleri rahat üpjün etmek üçin ony islendik wagt aňsatlyk bilen işledip biler

 

 • ZS iýmitlendirijileriň ululygy: 4, 8, 12/16, 24, 32, 44, 56, 72, 88mm
 • Asyl täze we ulanylan iýmitlendirijiler bar
 • Usedhli ulanylan iýmitlendirijiler iberilmezden ozal synagdan geçirilýär we kalibrlenýär
 • Asyl gaplama bilen özboluşly iýmitlendiriji

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zhli ZS lenta iýmitlendirijiniň ululygy

zs iýmitlendiriji

YAMAHA ZS 4mm iýmitlendiriji

KLJ-MCN00-000

YAMAHA ZS 8mm iýmitlendiriji

KLJ-MC100-004

YAMAHA ZS 12 / 16mm iýmitlendiriji

KLJ-MC200-004

YAMAHA ZS 24mm iýmitlendiriji

KLJ-MC400-004

YAMAHA ZS 32mm iýmitlendiriji

KLJ-MC500-001

YAMAHA ZS 44mm iýmitlendiriji

KLJ-MC600-001

YAMAHA ZS 56mm iýmitlendiriji

KLJ-MC700-001

YAMAHA ZS 72mm iýmitlendiriji

KLJ-MC800-001

YAMAHA ZS 88mm iýmitlendiriji

KLJ-MC900-001

Aýratynlyklary

Bölünýän materiallary satyn almak we ulanmak zerurlygyny aradan aýyrýar.

ALF adaty iýmitlendirijiler tarapyndan kagyz örtük lentasynyň çykmagy bilen döredilen tozany ýok etmek bilen tehniki hyzmaty ep-esli azaldar.

Adaty iýmitlendirijiler bilen deňeşdirilende takmynan 5 sekunt lentany ýüklemek wagty bilen gurnama wagtynyň azalmagy.

Wirtual dyngysyz Awto iýmit lenta komponentleri, “Yamaha” -dan başga bir mehanizm bilen islendik wagt doldurgyç çarşagyny sazlamaga mümkinçilik berýär.

img (1)

Awto lentany çalyşmak

img (2)

10 Ikinji gurnama

img (3)

Merkeziň örtügi lentasy

img (4)

Bölünmek hökman däl

Aýratynlyklary

Model

ALF

Gabat gelýän lenta

Ini 8mm, Iň ýokary galyňlygy 1mm
* Çäklendirmeler bar.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Material kagyz / (Emboss * Ösüşde)
* Basyşa duýgur ýelimleýji örtük lentasy (PSA) gabat gelip bilmez.

Ulanylýan reel aýratynlyklary

Iýmit meýdançasynyň sazlamasy 2mm / 4mm
Reeliň ini 14,4mm ýa-da ondanam az, φ382mm ýa-da ondanam pes
Ulanylýan çarşak saklaýjyny ulananyňyzda, ruluň ini 13,6mm ýa-da ondanam az, φ178mm ýa-da ondanam pes.

8mm öwrülen gurnama
Işleýän giňlik

12 mm aralyk

Iň az lentanyň uzynlygy

400mm ýa-da ondanam köp

Ulanylýan komponentler

1005-den 3216-a çenli

Iýmitlendirijiniň görnüşi

4 görnüşli S (1005) / M (1608) / L (2012) / LL (3216)

Lentany ýüklemek wagty

Takmynan.5 sek
* Lenta iýmitinden başlap, taýýarlyk işine çenli.

Gabat gelýän dag

Lenta kesiji bilen YS / YSM seriýasy

Daşarky ölçeg (çaklamalary hasaba almazdan)

L549 x W11.5 x H278mm

Agram

Takmynan.1.50kg

Öwreniş ekrany

IMG_3232
IMG_3229
IMG_3227

Şertnama boýun egmek ", bazaryň talaplaryna laýyk gelýär, ýokary hilli hil bilen bazar bäsleşigine goşulýar, şeýle hem sarp edijilere möhüm ýeňiji bolmaklary üçin goşmaça hemmetaraplaýyn we ajaýyp hyzmat berýär. Bu işiň dowam etmegi, elbetde, müşderilerdir" Zawod üçin kanagatlanma Hytaýy SMT bölekleri bilen gönüden-göni üpjün ediň YAMAHA Japanaponiýadan YAMAHA iýmitlendirijileri, esasy jogapkärçilik hökmünde dogruçyllygy we saglygy goýýarys. Indiki iş hyzmatdaşymyz.
Zawod Asyl täze ýa-da ulanylan “Yamaha ZS” iýmitlendirijilerini gönüden-göni üpjün ediň, ýokary öndürijilik mukdary, ýokary hilli, wagtynda eltip bermek we kanagatlanmak kepillendirilýär.Allhli soraglary we teswirleri goldaýarys.Mundan başga-da, müşderilerimiz üçin Hytaýda agent hökmünde çykyş edýän agentlik hyzmatyny hödürleýäris.Önümlerimiziň haýsydyr biri bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da OEM buýrugyny ýerine ýetirmek isleseňiz, häzir bize ýüz tutup bilersiňiz.Biz bilen işlemek size pul we wagt tygşytlar.

TÖLEMEK WE GEÇIRMEK HAKYNDA

ibermek

GEÇIRMEK HAKYNDA

DHL, UPS we FedEx Express ýaly harytlaryňyz üçin dürli tizlikli eltip bermek opsiýalarymyz bar.Theük agramyna, göwrümine we ş.m. görä iň çalt we arzan usul bilen ýa-da iň oňat transport serişdeleri bilen eltýäris. Dynç alyp bilersiňiz, haýsy transport usulyna garamazdan paketleriňizi çalt we ygtybarly eltip bereris. .

TÖLEG

TÖLEMEK HAKYNDA

Töleg barada, T / T, Paypal, Western Union, Alipay we WeChat ýaly birnäçe töleg usullaryny kabul edýäris.Islendik töleg resmi.Sargydyňyz tassyklanandan soň, ibermezden ozal size salgylanma hökmünde surat ibereris.

 

 

Gaplamak

GAPLAMAK HAKYNDA

Harytlaryňyz satyn alnan wagtyňyzdan eltýänçä uly üns bilen işlenýär.QA barlagyndan geçenimizden soň, önümiň her bir bölegini ajaýyp ýagdaýda eliňize gelmegi üçin köpükli pagta we merjen pagtany ulanýarys.Enjamlarymyzy gaplamak üçin ulanýan vakuum haltalary we agaç gutular, enjamlaryňyza uly zeper ýetirip biljek deňiz arkaly iberilende posuň ýüze çykmazlygy üçin seresaplylyk bilen saýlanýar.

RHSMT KERTIFIKATY

证书

Sorag-jogap

Näme üçin ABŞ-ny saýlamaly?

Döredileli bäri kompaniýamyz SMT pudagynda ýöriteleşdi.On ýyllyk tejribämiz bilen, müşderilerimize ýokary hilli hyzmat bermäge hünärmenler.Siziň üçin eden işimizden hoşal bolmagyňyz üçin elimizden gelenini ederis.

Satýan esasy önümleriňiz haýsylar?

Bir gezeklik SMT çözgüdi.Panasonic, FUJI, JUKI, YAMAHA, SAMSUNG, DEK, MPM, HITACHI, UNIVERSAL, Assembleon, SONYO, SONY ect ýaly ähli SMT maşyn markalary bar.Mundan başga-da, ekran printeri, SPI, AOI hem bar.

Başga hyzmatlar barmy?

Şeýle hem, abatlaýyş we burun sazlamak hyzmatlaryny hödürleýäris.

 • Bejeriş esasan şulary öz içine alýar: Sürüji, Motor, Tagta, Lazer, PPU, TC, PHS we ş.m.
 • Burunlary özleşdirmek hyzmaty: diňe elektron bölekleriniň çyzgylaryny bermeli ýa-da nusgalar bermeli, biz burunlary dizaýn edip we ýasap bileris.
Önümiň aýratyn kategoriýalary haýsylar

Esasan şulary öz içine alýar: Iýmitlendiriji, burun, motor, süzgüç, sürüji, klapan, burun saklaýjy, ýerleşdiriş kellesi, gysgyç, gysgyç, silindr, elektor, lazer, jig ...

Näme üçin saňa ynanmaly?

On ýyldan gowrak wagt bäri SMT pudagy bilen meşgullanýarys we müşderilerden köp öwgi topladyk, şeýle hem IPC-iň işjeň agzasydyrys

Siziň artykmaçlygyňyz näme?
 • Costokary çykdajyly öndürijilik: Hytaý agentleri bilen ýakyndan işleýäris we gaty amatly bahalary alyp bileris, şonuň üçin müşderilere baha gaty gowy.
 • Wagty: Işjeň we çalt jogap bermek hyzmatymyzyň iň esasy pursatydyr
 • Hünär ussatlygy: Biz diňe önüm satman, müşderilere tehniki hyzmatlary hem hödürleýäris.Islendik tehniki meseleler üçin onlaýn çözgütleri goldaýarys!
Önümleriňiziň hiliniň kepili näme?

Önümlerimiziň käbiri üç ştatda gelýär: Asyl täze, Asyl ulanylan, Täze göçüriň.
Müşderä sitata berenimizde, adaty ýagdaýda bolar.Eliňizdäki harytlaryň ýagdaýy, sitatadaky ýa-da PI-daky düşündiriş bilen deňdir we müşderini hiç haçan aldamarys!

Haýsy SMT enjamlary we ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýärsiňiz?

Bir gezeklik SMT çözgüdi, her dürli enjam we ätiýaçlyk şaýlary, şeýle hem tehniki goldaw we abatlaýyş hyzmaty bar.

Hilini nädip kepillendirip bolar?

Professional QC iberilmezden ozal iki gezek barlaň, zerur bolsa maşynda barlaň we kepillikli material.

Hil meselesini nädip çözmeli?

Kepillik döwründe adam däl sebäpler we hil meseleleriniň işleýiş ýalňyşlyklary, mugt tehniki goldaw we bölekleri çalyşmak, hatda yzyna gaýtaryp bermek mümkin.

Getirmegiň wagty näçe?
 • SMT / AI ätiýaçlyk şaýlary gurşun wagty: 2-3 gün.
 • Gelip çykyş zawodyndan sargyt bolsa, gurşun wagty 4-8 hepde gerek.
 • SMT enjam enjamlary gurşun wagty: 1-2 hepde
 • SMT periferiýa enjamlary gurşun wagty: 2-4 hepde
Kepillik möhleti näçe?
 • SMT ätiýaçlyk şaýlarynyň kepillik möhleti: 3-6 aý
 • SMT periferiýa enjamlarynyň kepillik möhleti 6 aý
Satuwdan soň nähili işlemeli?

Bir exchangalary, netijeleri kabul edýäris.Enjamda näsazlyk bar bolsa, adatça bölekleri siziň üçin çalyşýarys

Gümrükleri nädip arassalamalydygyny we nädip satyn almalydygyny bilemzok?

Professional ýük ekspeditor kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk edýäris we gümrük taýdan resmileşdirmekde size kömek edip bileris.

Töleg möhleti näçe?

TT, Paypal, Western Union, LC, iberilmezden 100% öň.

Esasy bazaryňyz nirede?

Aziýa, Europeewropa, ABŞ we Braziliýa.

Zawodmy ýa-da öndüriji?

OEM & ODM hyzmaty elýeterli.

Gaplamak näme?

Sptiýaçlyk şaýlary - Karton + köpürjikli pagta;Enjamlar - Agaç gapak + vakuum möhürlenendir.

Söwda şertleri näme?

EXW, FOB, CIF, CFR, DAP ekt.

Eltip bermek usullary näme?

Howa, deňiz, otly, daşaýjy hasaby ect.

Daşaýjy hasaby bolmazdan nädip ibermeli?

Professional ekspeditor iberiş bilen meşgullanar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň