rhsmt-rfq
haýsy önümleri hödürläp bilersiňiz?

SMT enjamlarynyň, SMT / AI ätiýaçlyk şaýlarynyň, SMT periferiýa enjamlarynyň esbaplaryny we tehniki goldaw we hyzmat hyzmatlaryny hödürleýän bir nokatly SMT çözgüdi.

Gowşuryş wagty näçe wagt?

SMT / AI ätiýaçlyk şaýlary gurşun wagty: 2-3 gün.
Gelip çykyş zawodyndan sargyt bolsa, gurşun wagty 4-8 hepde gerek.
SMT enjam enjamlary gurşun wagty: 1-2 hepde
SMT periferiýa enjamlary gurşun wagty: 2-4 hepde

Hiliň kepili näme?

Accessorieshli esbaplar, gowy ýagdaýda eliňize gowşurylmagyny üpjün etmek üçin berk synagdan we synagdan geçdi

nädip tölemeli?

T / T, Western Union, Paypal-ny kabul edýäris

Kepillik möhleti näçe?

SMT ätiýaçlyk şaýlarynyň kepillik möhleti: 3-6 aý
SMT periferiýa enjamlarynyň kepillik möhleti 6 aý

Önüm kepilligi näme?

Materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillik ýa-da ýok, müşderileriň ähli meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir

Satuwdan soň nähili işlemeli?

Bir exchangalary, netijeleri kabul edýäris.Enjamda näsazlyk bar bolsa, adatça bölekleri siziň üçin çalyşýarys

Umuman haýsy ýurtlara satýarsyňyz?

Bütin dünýä satýarys.Atureetişen töleg usullary we logistika usullary.

Nädip iberýärsiňiz?

Ekspress arkaly: DHL, Fedex, UPS, TNT

Goük bilen, deňizde ...