Biz hakda

BIZ hakda

rhsmt

Ruihua Electronics Co., Ltd.ýöriteleşýärSMT(Surface Mount Technology) ýerleşdiriş maşynlary / esbaplary lomaý.Bu ugurda 10 ýyldan gowrak tejribämiz bar, hünärmen we höwesjeň satuw topary bar.Müşderilerimize "Müşderileriň hakyky zerurlyklaryna üns beriň, SMT çözgütlerini we hyzmatlaryny hödürläň we müşderileriň gymmatyny ýokarlandyryň" wezipesini ýerine ýetirýäris.Elbetde, hilimiz we hyzmatymyz müşderiler tarapyndan biragyzdan ykrar edilýär.

Siziň bir bölegiňiz bolmaga tüýs ýürekden umyt edýärin!

Biziň işimiz şulary öz içine alýar:

SMT maşynlary saýlaň we ýerleşdiriň (Täze / Ulanylan)
Esasy markalar: Panasonic, YAMAHA, FUJI, JUKI, SAMSUNG / HANWHA, ASM / Splice / SIEMENS, I-Pulse, MyData, DEK, Assembleon, Mirae, SANYO, HITACHI, Universal
     SMT ätiýaçlyk şaýlary.
     SMT periferiýa enjamlary: adükleýji / düşüriji, bufer, konweýer, ekran printeri, AOI, SPI, burun arassalaýjy maşyn, V-CUT maşyn, lehim pasta garyjy, SMD hasaplaýjy we ş.m.
    DÖB önümleri: Bölek lenta, Bölek gural, Magazineurnal we ş.m.

Biziň wezipämiz

"Müşderileriň hakyky zerurlyklaryna üns beriň, bäsdeşlikli SMT çözgütlerini we hyzmatlaryny hödürläň we müşderileriň gymmatyny ýokarlandyryň"

Biziň wezipämiz

"Müşderileriň aňynda ygtybarly SMT üpjün edijisi boluň"

Gymmatlyklarymyz

"Çyn ýürekden we joşgun, müşderiniň üstünligi"

Tejribe ýyllary
Önümleriň görnüşi
Müşderi paýlaýan ýurtlar
Müşderiler hyzmat etdi

ÜPJÜNÇILIKLERI

SMT pudagynda 12 ýyldan gowrak tejribesi bolan hünärmen SMT tehniki topary müşderilere öz wagtynda we hünär tehniki görkezmeleri we hyzmatlary berip biler.

Durnukly we doly üpjünçilik zynjyry ulgamy, önümiň hilini we durnukly üpjünçiligini üpjün etmek üçin marka üpjün edijilerini berk saýlamak.Müşderilere iň bäsdeş önümler bilen üpjün etmek biziň hyzmat maksadymyzdyr.

Kämil hyzmat ulgamy, ýeke-täk hyzmat, satuwdan öň satuwdan soň, her ädimde size professional maslahat we hyzmatlar bereris.

Önümiň diwersifikasiýasy, bir gezeklik SMT çözgüdi.Placerleşiş maşynlarynyň we esbaplarynyň aşakdaky markalary bar, Panasonic, FUJI, JUKI, YAMAHA, SAMSUNG, DEK, MPM, HITACHI, UNIVERSAL, Assembleon we ş.m.

rhsmt