KHJ-MC100-00

YAMAHA SS 8mm lenta iýmitlendiriji - KHJ-MC100-00

Düşündiriş: YAMAHA SS seriýaly iýmitlendiriji

Ölçegi: 8mm

: Agdaýy: Asyl täze / Asyl ulanylýar

Gurluş wagty: 1-3 gün

Kepillik: 6 aý

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

截 屏 2022-06-30 15.35.41

“YAMAHA SS FEEDERS” GÖRNÜŞI

RHSMT, YAMAHA SS seriýaly “Feeders”, asyl täze we asyl ulanylan uly aksiýa bilen üpjün etmekde ýöriteleşendir .Asyl gaplama bilen, 2021-2022 önümçilik ýyly.Kepillik 6 aý

rhsmt-2

YAMAHA SS FEEDERS SIZE

YS24X
Düşündiriş Bölüm belgisi Model Ölçegi Sürüji modeli
YAMAHA SS FEEDER KHJ-MC100-001 SS 8MM ELEKTRIK
YAMAHA SS FEEDER KHJ-MC200-100 SS 12 / 16MM ELEKTRIK
YAMAHA SS FEEDER KHJ-MC400-002 SS 24MM ELEKTRIK
YAMAHA SS FEEDER KHJ-MC500-001 SS 32MM ELEKTRIK
YAMAHA SS FEEDER KHJ-MC600-001 SS 44MM ELEKTRIK
YAMAHA SS FEEDER KHJ-MC700-001 SS 56MM ELEKTRIK
rhsmt-3

“YAMAHA SS FEEDERS” paýnamasy

iýmitlendiriji1
iýmitlendiriji-3
SS-FEEDER-2
rhsmt-4

YAMAHA BAŞGALAR SMT ätiýaçlyk bölekleri

05

ŞERTLER HAKYNDA

ibermek

GEÇIRMEK HAKYNDA

DHL, UPS we FedEx Express ýaly harytlaryňyz üçin dürli tizlikli eltip bermek opsiýalarymyz bar.Theük agramyna, göwrümine we ş.m. görä iň çalt we arzan usul bilen ýa-da iň oňat transport serişdeleri bilen eltýäris. Dynç alyp bilersiňiz, haýsy transport usulyna garamazdan paketleriňizi çalt we ygtybarly eltip bereris. .

TÖLEG

TÖLEMEK HAKYNDA

Töleg barada, T / T, Paypal, Western Union, Alipay we WeChat ýaly birnäçe töleg usullaryny kabul edýäris.Islendik töleg resmi.Sargydyňyz tassyklanandan soň, ibermezden ozal size salgylanma hökmünde surat ibereris.

 

 

Gaplamak

GAPLAMAK HAKYNDA

Harytlaryňyz satyn alnan wagtyňyzdan eltýänçä uly üns bilen işlenýär.QA barlagyndan geçenimizden soň, önümiň her bir bölegini ajaýyp ýagdaýda eliňize gelmegi üçin köpük pagta we merjen pagta ulanýarys.Enjamlarymyzy gaplamak üçin ulanýan vakuum torbalar we agaç gutular, enjamlaryňyza uly zeper ýetirip biljek deňiz arkaly iberilende posuň ýüze çykmazlygy üçin seresaplylyk bilen saýlanýar.

06

RHSMT KERTIFIKATY

证书
07

Sorag-jogap

Näme üçin ABŞ-ny saýlamaly?

Döredileli bäri kompaniýamyz SMT pudagynda ýöriteleşdi.On ýyllyk tejribämiz bilen, müşderilerimize ýokary hilli hyzmat bermäge hünärmenler.Siziň üçin eden işimizden hoşal bolmagyňyz üçin elimizden gelenini ederis.

Satýan esasy önümleriňiz haýsylar?

Bir gezeklik SMT çözgüdi.Panasonic, FUJI, JUKI, YAMAHA, SAMSUNG, DEK, MPM, HITACHI, UNIVERSAL, Assembleon, SONYO, SONY ect ýaly ähli SMT maşyn markalary bar.Mundan başga-da, ekran printeri, SPI, AOI hem bar.

Başga hyzmatlar barmy?

Şeýle hem, abatlaýyş we burun sazlamak hyzmatlaryny hödürleýäris.

 • Bejeriş esasan şulary öz içine alýar: Sürüji, Motor, Tagta, Lazer, PPU, TC, PHS we ş.m.
 • Burunlary özleşdirmek hyzmaty: diňe elektron bölekleriniň çyzgylaryny bermeli ýa-da nusgalar bermeli, biz burunlary dizaýn edip we ýasap bileris.
Önümiň aýratyn kategoriýalary haýsylar

Esasan şulary öz içine alýar: Iýmitlendiriji, burun, motor, süzgüç, sürüji, klapan, burun saklaýjy, ýerleşdiriş kellesi, gysgyç, gysgyç, silindr, elektor, lazer, jig ...

Näme üçin saňa ynanmaly?

On ýyldan gowrak wagt bäri SMT pudagy bilen meşgullanýarys we müşderilerden köp öwgi topladyk, şeýle hem IPC-iň işjeň agzasydyrys

Siziň artykmaçlygyňyz näme?
 • Costokary çykdajy: Hytaý agentleri bilen ýakyndan işleşýäris we gaty amatly bahalary alyp bileris, şonuň üçin müşderilere baha gaty gowy.
 • Wagty: Işjeň we çalt jogap bermek hyzmatymyzyň iň esasy pursatydyr
 • Hünär ussatlygy: Biz diňe önüm satman, müşderilere tehniki hyzmatlary hem hödürleýäris.Islendik tehniki meseleler üçin onlaýn çözgütleri goldaýarys!
Önümleriňiziň hiliniň kepili näme?

Önümlerimiziň käbiri üç ştatda gelýär: Asyl täze, Asyl ulanylan, Täze göçüriň.
Müşderä sitata berenimizde, adaty ýagdaýda bolar.Eliňizdäki harytlaryň ýagdaýy, sitatadaky ýa-da PI-daky düşündiriş bilen deňdir we müşderini hiç haçan aldamarys!

Haýsy SMT enjamlary we ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýärsiňiz?

Bir gezeklik SMT çözgüdi, ähli enjamlar we ätiýaçlyk şaýlary, şeýle hem tehniki goldaw we abatlaýyş hyzmaty bar.

Hilini nädip kepillendirip bolar?

Professional QC iberilmezden ozal iki gezek barlaň, zerur bolsa maşynda barlaň we kepillikli material.

Hil meselesini nädip çözmeli?

Kepillik döwründe adam däl sebäpler we hil meseleleriniň işleýiş ýalňyşlyklary, mugt tehniki goldaw we bölekleri çalyşmak, hatda yzyna gaýtaryp bermek mümkin.

Getirmegiň wagty näçe?
 • SMT / AI ätiýaçlyk şaýlary gurşun wagty: 2-3 gün.
 • Gelip çykyş zawodyndan sargyt bolsa, gurşun wagty 4-8 hepde gerek.
 • SMT enjam enjamlary gurşun wagty: 1-2 hepde
 • SMT periferiýa enjamlary gurşun wagty: 2-4 hepde
Kepillik möhleti näçe?
 • SMT ätiýaçlyk şaýlarynyň kepillik möhleti: 3-6 aý
 • SMT periferiýa enjamlarynyň kepillik möhleti 6 aý
Satuwdan soň nähili işlemeli?

Bir exchangalary, netijeleri kabul edýäris.Enjamda näsazlyk bar bolsa, adatça bölekleri siziň üçin çalyşýarys

Gümrükleri nädip arassalamalydygyny we nädip satyn almalydygyny bilemzok?

Professional ýük ekspeditor kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk edýäris we gümrük taýdan resmileşdirmekde size kömek edip bileris.

Töleg möhleti näçe?

TT, Paypal, Western Union, LC, iberilmezden 100% öň.

Esasy bazaryňyz nirede?

Aziýa, Europeewropa, ABŞ we Braziliýa.

Zawodmy ýa-da öndüriji?

OEM & ODM hyzmaty elýeterli.

Gaplamak näme?

Sptiýaçlyk şaýlary - Karton + köpürjikli pagta;Enjamlar - Agaç gapak + vakuum möhürlenendir.

Söwda şertleri näme?

EXW, FOB, CIF, CFR, DAP ekt.

Eltip bermek usullary näme?

Howa, deňiz, otly, daşaýjy hasaby ect.

Daşaýjy hasaby bolmazdan nädip ibermeli?

Professional ekspeditor iberiş bilen meşgullanar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň