40081759

JUKI CF05HPR LETA FEEDER - 40081759

Uteerlikli: JUKI Çip monta .y
Model belgisi: CF05HPR
: Agdaýy: Asyl täze / Asyl ulanylan, Täze göçüriň
MOQ: 1 sany
Gurluş wagty: 1 gün
Kepillik: 3 aý

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

rhsmt-juki
RHSMT-2

01

JUKI SMT FEEDERS

RHSMT, professional SMT ätiýaçlyk şaýlaryny üpjün ediji, şeýle hem täze, ulanylan we täze Juki iýmitlendirijilerini göçürmek üçin iň uly üpjün edijilerden biridir.Islegleriňizi kanagatlandyryp boljak, bäsdeşlik edip boljak bahalarda gaty uly sanawymyz bar.RHSMT-de, tehniki goldaw we çalt eltip bermek ýaly müşderi hyzmatyny hödürleýäris!

02

JUKI ÖNÜMLERI

03

JUKI FEEDERS sanawy

JUKI CF HYZMATLARY

40081758 CF03HPR 8mm 0603 ÜÇIN LETA FEEDER UNIT
40081759 CF05HPR 8mm 1005 ÜÇIN LETA FEEDER UNIT
40081760 CF08HER 8mm TAPE FEEDER UNIT (2MM PITCH)
40081761 CF081PR 8mm TAPE FEEDER UNIT
40081762 CF081ER 8mm TAPE FEEDER UNIT

E1002706CB0 CF05HP 8mm 1005 ÜÇIN LETA FEEDER UNIT
E1001706CB0 CF03HP 8mm 0603 ÜÇIN LETA FEEDER UNIT
E1004706CB0 CF08HE 8mm TAPE FEEDER UNIT (2MM PITCH)
E1005706CB0 CF081P 8mm TAPE FEEDER UNIT
E1003706CB0 CF081E 8mm TAPE FEEDER UNIT
E1012706CB0 CF8L1P 8mm LAPA REEL ÜÇIN LETA FEEDER BIRLEŞIGI
E1011706CB0 CF8L1E 8mm LAPA REEL ÜÇIN LETA FEEDER BIRLEŞIGI

JUKI FF HYZMATLAR

E30007060B0 FF121S 12mm TAPE FEEDER UNIT (INGeke-täk ösüş: 4mm)
E30017060B0 FF122S 12mm TAPE FEEDER UNIT (DÜBLE ADVANCE: 8mm)
E30027060B0 FF123S 12mm TAPE FEEDER UNIT (DÜBLE ADVANCE: 12mm)
E30037060B0 FF12FS 12mm TAPE FEEDER UNIT (INGeke-täk ösüş: 4mm

E30047060B0 FF12NS 12mm TAPE FEEDER UNIT (INGeke-täk ösüş: 4, 8,12mm)
E40007060B0 FF161S 16mm TAPE FEEDER UNIT (INGeke-täk ösüş: 4mm)
E40017060B0 FF162S 16mm TAPE FEEDER UNIT (DUBBLE ADVANCE: 8mm)
E40027060B0 FF163S 16mm TAPE FEEDER UNIT (DÜŞÜNJI GÖRNÜŞ: 12mm)
E40037060B0 FF16FS 16mm TAPE FEEDER UNIT (INGeke-täk ösüş: 4mm)

E40047060B0 FF16NS 16mm TAPE FEEDER UNIT (INGeke-täk ösüş: 4mm, 8mm, 12mm)
E50007060B0 FF242S 24mm TAPE FEEDER UNIT (INGeke-täk ösüş: 8mm)
E50017060B0 FF243S 24mm TAPE FEEDER UNIT (DÜBLE ADVANCE: 12mm)
E50027060B0 FF244S 24mm TAPE FEEDER UNIT (DÜBLE ADVANCE: 16mm)
E50037060B0 FF245S 24mm TAPE FEEDER UNIT (DÜBLE ADVANCE: 20mm)
E50047060B0 FF246S 24mm TAPE FEEDER UNIT (DÜBLE ADVANCE: 24mm)
E50057060B0 FF24FS 24mm TAPE FEEDER UNIT

 

JUKI RTF HYZMATLARY

 

RF08AS 8㎜.Iýmitlendiriji
RF12AS 12㎜ Iýmitlendiriji
RF16AS 16㎜ Iýmitlendiriji
RF24AS 24㎜ Iýmitlendiriji
RF32AS 32㎜ Iýmitlendiriji
RF44AS 44㎜ Iýmitlendiriji
RF56AS 56㎜ Iýmitlendiriji

*** “Feeders” modelleri ýeke-ýekeden görkezip bilýänligi sebäpli, has köp zerurlyk üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris!

juki-iýmitlendiriji-3
juki-iýmitlendiriji-2
EF-iýmitlendiriji3

04

TERJIME EDIP BOLMAK

05

ŞERTLER HAKYNDA

ibermek

GEÇIRMEK HAKYNDA

DHL, UPS we FedEx Express ýaly harytlaryňyz üçin dürli tizlikli eltip bermek opsiýalarymyz bar.Theük agramyna, göwrümine we ş.m. görä iň çalt we arzan usul bilen ýa-da iň oňat transport serişdeleri bilen eltýäris. Dynç alyp bilersiňiz, haýsy transport usulyna garamazdan paketleriňizi çalt we ygtybarly eltip bereris. .

TÖLEG

TÖLEMEK HAKYNDA

Töleg barada, T / T, Paypal, Western Union, Alipay we WeChat ýaly birnäçe töleg usullaryny kabul edýäris.Islendik töleg resmi.Sargydyňyz tassyklanandan soň, ibermezden ozal size salgylanma hökmünde surat ibereris.

 

 

Gaplamak

GAPLAMAK HAKYNDA

Harytlaryňyz satyn alnan wagtyňyzdan eltýänçä uly üns bilen işlenýär.QA barlagyndan geçenimizden soň, önümiň her bir bölegini ajaýyp ýagdaýda eliňize gelmegi üçin köpükli pagta we merjen pagtany ulanýarys.Enjamlarymyzy gaplamak üçin ulanýan vakuum haltalary we agaç gutular, enjamlaryňyza uly zeper ýetirip biljek deňiz arkaly iberilende posuň ýüze çykmazlygy üçin seresaplylyk bilen saýlanýar.

06

RHSMT KERTIFIKATY

证书

07

Sorag-jogap

Näme üçin ABŞ-ny saýlamaly?

Döredileli bäri kompaniýamyz SMT pudagynda ýöriteleşdi.On ýyllyk tejribämiz bilen, müşderilerimize ýokary hilli hyzmat bermäge hünärmenler.Siziň üçin eden işimizden hoşal bolmagyňyz üçin elimizden gelenini ederis.

Satýan esasy önümleriňiz haýsylar?

Bir gezeklik SMT çözgüdi.Panasonic, FUJI, JUKI, YAMAHA, SAMSUNG, DEK, MPM, HITACHI, UNIVERSAL, Assembleon, SONYO, SONY ect ýaly ähli SMT maşyn markalary bar.Mundan başga-da, ekran printeri, SPI, AOI hem bar.

Başga hyzmatlar barmy?

Şeýle hem, abatlaýyş we burun sazlamak hyzmatlaryny hödürleýäris.

 • Bejeriş esasan şulary öz içine alýar: Sürüji, Motor, Tagta, Lazer, PPU, TC, PHS we ş.m.
 • Burunlary özleşdirmek hyzmaty: diňe elektron bölekleriniň çyzgylaryny bermeli ýa-da nusgalar bermeli, biz burunlary dizaýn edip we ýasap bileris.
Önümiň aýratyn kategoriýalary haýsylar

Esasan şulary öz içine alýar: Iýmitlendiriji, burun, motor, süzgüç, sürüji, klapan, burun saklaýjy, ýerleşdiriş kellesi, gysgyç, gysgyç, silindr, elektor, lazer, jig ...

Näme üçin saňa ynanmaly?

On ýyldan gowrak wagt bäri SMT pudagy bilen meşgullanýarys we müşderilerden köp öwgi topladyk, şeýle hem IPC-iň işjeň agzasydyrys

Siziň artykmaçlygyňyz näme?
 • Costokary çykdajyly öndürijilik: Hytaý agentleri bilen ýakyndan işleýäris we gaty amatly bahalary alyp bileris, şonuň üçin müşderilere baha gaty gowy.
 • Wagty: Işjeň we çalt jogap bermek hyzmatymyzyň iň esasy pursatydyr
 • Hünär ussatlygy: Biz diňe önüm satman, müşderilere tehniki hyzmatlary hem hödürleýäris.Islendik tehniki meseleler üçin onlaýn çözgütleri goldaýarys!
Önümleriňiziň hiliniň kepili näme?

Önümlerimiziň käbiri üç ştatda gelýär: Asyl täze, Asyl ulanylan, Täze göçüriň.
Müşderä sitata berenimizde, adaty ýagdaýda bolar.Eliňizdäki harytlaryň ýagdaýy, sitatadaky ýa-da PI-daky düşündiriş bilen deňdir we müşderini hiç haçan aldamarys!

Haýsy SMT enjamlary we ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýärsiňiz?

Bir gezeklik SMT çözgüdi, her dürli enjam we ätiýaçlyk şaýlary, şeýle hem tehniki goldaw we abatlaýyş hyzmaty bar.

Hilini nädip kepillendirip bolar?

Professional QC iberilmezden ozal iki gezek barlaň, zerur bolsa maşynda barlaň we kepillikli material.

Hil meselesini nädip çözmeli?

Kepillik döwründe adam däl sebäpler we hil meseleleriniň işleýiş ýalňyşlyklary, mugt tehniki goldaw we bölekleri çalyşmak, hatda yzyna gaýtaryp bermek mümkin.

Getirmegiň wagty näçe?
 • SMT / AI ätiýaçlyk şaýlary gurşun wagty: 2-3 gün.
 • Gelip çykyş zawodyndan sargyt bolsa, gurşun wagty 4-8 hepde gerek.
 • SMT enjam enjamlary gurşun wagty: 1-2 hepde
 • SMT periferiýa enjamlary gurşun wagty: 2-4 hepde
Kepillik möhleti näçe?
 • SMT ätiýaçlyk şaýlarynyň kepillik möhleti: 3-6 aý
 • SMT periferiýa enjamlarynyň kepillik möhleti 6 aý
Satuwdan soň nähili işlemeli?

Bir exchangalary, netijeleri kabul edýäris.Enjamda näsazlyk bar bolsa, adatça bölekleri siziň üçin çalyşýarys

Gümrükleri nädip arassalamalydygyny we nädip satyn almalydygyny bilemzok?

Professional ýük ekspeditor kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk edýäris we gümrük taýdan resmileşdirmekde size kömek edip bileris.

Töleg möhleti näçe?

TT, Paypal, Western Union, LC, iberilmezden 100% öň.

Esasy bazaryňyz nirede?

Aziýa, Europeewropa, ABŞ we Braziliýa.

Zawodmy ýa-da öndüriji?

OEM & ODM hyzmaty elýeterli.

Gaplamak näme?

Sptiýaçlyk şaýlary - Karton + köpürjikli pagta;Enjamlar - Agaç gapak + vakuum möhürlenendir.

Söwda şertleri näme?

EXW, FOB, CIF, CFR, DAP ekt.

Eltip bermek usullary näme?

Howa, deňiz, otly, daşaýjy hasaby ect.

Daşaýjy hasaby bolmazdan nädip ibermeli?

Professional ekspeditor iberiş bilen meşgullanar.

08

JUK BAŞGA BAŞGA FEEDERLER

PartNumber

Önümiň ady

Düşündiriş

40081758

CF03HPR

0603 ÜÇIN 8 mm TAPE FEEDER UNIT

40081759

CF05HPR

1005 ÜÇIN 8 mm TAPE FEEDER UNIT

40081760

CF08HER

8 mm TAPE FEEDER UNIT (2MM PITCH)

40081761

CF081PR

8 mm TAPE FEEDER UNIT

40081762

CF081ER

8 mm TAPE FEEDER UNIT

E1001706CB0

CF03HP

0603 ÜÇIN 8 mm TAPE FEEDER UNIT

E1002706CB0

CF05HP

1005 ÜÇIN 8 mm TAPE FEEDER UNIT

E1004706CB0

CF08HE

8 mm TAPE FEEDER UNIT (2MM PITCH)

E1005706CB0

CF081P

8 mm TAPE FEEDER UNIT

E1003706CB0

CF081E

8 mm TAPE FEEDER UNIT

E1012706CB0

CF8L1P

LARGE REEL ÜÇIN 8 mm TAPE FEEDER UNIT

E1011706CB0

CF8L1E

LARGE REEL ÜÇIN 8 mm TAPE FEEDER UNIT

E1006706CB0

CN05HP

1005 ÜÇIN 8 mm TAPE FEEDER UNIT

E1008706CB0

CN08HE

8 mm TAPE FEEDER UNIT (2MM PITCH)

E1009706CB0

CN081P

8 mm TAPE FEEDER UNIT

E1007706CB0

CN081E

8 mm TAPE FEEDER UNIT

E1010706CB0

CN081C

8mm TAPE FEEDER UNIT (KAPYR / EMBOSS)

E1014706CB0

CN8L1P

LARGE REEL ÜÇIN 8 mm TAPE FEEDER UNIT

E1013706CB0

CN8L1E

LARGE REEL ÜÇIN 8 mm TAPE FEEDER UNIT

E1015706CB0

CN8L1C

LARGE REEL ÜÇIN 8 mm TAPE FEEDER UNIT

E1001706AB0

AF05HP

1005 ÜÇIN 8 mm TAPE FEEDER UNIT

E1003706AB0

AF08HE

8 mm TAPE FEEDER UNIT (2mm PITCH)

E1004706AB0

AF081P

8 mm TAPE FEEDER UNIT

E1002706AB0

AF081E

8 mm TAPE FEEDER UNIT

E1005706AB0

AN05HP

1005 ÜÇIN 8 mm TAPE FEEDER UNIT

E1007706AB0

AN08HE

8 mm TAPE FEEDER UNIT (2mm PITCH)

E1008706AB0

AN081P

8 mm TAPE FEEDER UNIT

E1006706AB0

AN081E

8 mm TAPE FEEDER UNIT

E1009706AB0

AN081C

8 mm TAPE FEEDER UNIT

E30007060B0

FF121S

12 mm lenta iýmitlendiriji birleşigi (INGeke-täk ösüş: 4mm)

E30017060B0

FF122S

12 mm TAPE FEEDER UNIT (DÜBLE ADVANCE: 8mm)

E30027060B0

FF123S

12mm LETA FEEDER UNIT (DÜŞÜNJI GÖRNÜŞ: 12mm)

E30037060B0

FF12FS

12 mm LETA FEEDER UNIT

E30047060B0

FF12NS

12 mm TAPE FEEDER UNIT (INGeke-täk ösüş: 4,8,12mm)

E40007060B0

FF161S

16mm TAPE FEEDER UNIT (INGeke-täk ösüş: 4mm)

E40017060B0

FF162S

16mm TAPE FEEDER UNIT (DÜBLE ADVANCE: 8mm)

E40027060B0

FF163S

16mm TAPE FEEDER UNIT (DÜŞÜNJI GÖRNÜŞ: 12mm)

E40037060B0

FF16FS

16mm LETA FEEDER UNIT

E40047060B0

FF16NS

16mm TAPE FEEDER UNIT (SINGLEADVANCE: 4,8,12mm)

E50007060B0

FF242S

24mm LETA FEEDER UNIT (INGeke-täk ösüş: 8mm)

E50017060B0

FF243S

24mm TAPE FEEDER UNIT (DÜŞÜNJI GÖRNÜŞ: 12mm)

E50027060B0

FF244S

24mm TAPE FEEDER UNIT (DÜŞÜNJI GÖRNÜŞ: 16mm)

E50037060B0

FF245S

24mm TAPE FEEDER UNIT (DÜŞÜNJI GÖRNÜŞ: 20mm)

E50047060B0

FF246S

24mm TAPE FEEDER UNIT (DÜŞÜNJI GÖRNÜŞ: 24mm)

E50057060B0

FF24FS

24mm TAPE FEEDER UNIT

E50067060B0

FF24NS

24mm TAPE FEEDER UNIT (INGeke-täk ösüş: 4,8,12mm)

E60007060B0

FF323S

32mm TAPE FEEDER UNIT (INGeke-täk ösüş: 12mm)

E60017060B0

FF324S

32mm LETA FEEDER UNIT (INGeke-täk ösüş: 16mm)

E60027060B0

FF32FS

32mm LETA FEEDER UNIT

E69007050A0

NF3SNS

32 mm TAPE FEEDER UNIT (ADHESIVE)

E70007060B0

FF443S

44mm TAPE FEEDER UNIT (INGeke-täk ösüş: 12mm)

E70017060B0

FF444S

44 mm TAPE FEEDER UNIT (INGeke-täk ösüş: 16mm)

E70027060B0

FF44FS

44 mm TAPEF EEDER UNIT

E80007060B0

FF564S

56 mm TAPE FEEDER UNIT (INGeke-täk ösüş: 12,16mm)

E80017060B0

FF568S

56 mm TAPE FEEDER UNIT


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň