PCBA näme?

PCBA näme?
PCBA Çap edilen Dolandyryş Geňeşiniň ýygnagyny aňladýar, SMT, DIP we lehimleme gurnama tehnologiýasy bilen diod, geçiriji, kondensatorlar, rezistorlar we IC ýaly elektron komponentler bilen gurnalan zynjyr tagtalaryna degişlidir.Electronichli elektron enjamlarynda PCBA bar we elektron enjamlary hemme ýerde.Smartfonlardan mikrotolkunly peçlere we noutbuklardan awtoulaglara çenli.

rhsmt-2

 

Iki umumy PCBA tehnologiýasy

Faceerüsti dag tehnologiýasy (SMT)
Elektron komponentleri gönüden-göni PCB-iň üstünde goýýan tehnologiýa.SMT tranzistorlar ýaly kiçijik we duýgur komponentleri zynjyr tagtasyna ýygnamak üçin amatly.Bu tehnologiýa has köp ýer tygşytlamaga kömek edýär, sebäbi önümçiligiň ösüşini çaltlaşdyrmak üçin burawlamagyň zerurlygy ýok.Mundan başga-da, ýerüsti gurnama tehnologiýasyny ulanmak bilen, elektron komponentleri ýer ýüzüne ýakyndan ýygnalyp bilner, şonuň üçin PCB-iň iki tarapy hem ulanylyp bilner.

 

Deşikli tehnologiýa (THT)
Başga bir usul, SMT-den has öň adamlar tarapyndan ulanylýan Thru-Hole Technology.THT, elektron bölekleriniň zynjyr tagtalaryna deşikleriň üsti bilen dakylýan tehnologiýadyr we öndürijiler tagtanyň goşmaça bölegini lehimlemeli.SMT-den has köp wagt gerek, ýöne şonda-da käbir artykmaçlyklary bar.Mysal üçin, deşik tehnologiýasy arkaly elektron bölekleri tagta berk birikdirilýär.Şonuň üçin bu tehnologiýa ýokary güýç, ýokary naprýa .eniýe we mehaniki streslere çydap bilýän rulon we kondensator ýaly uly elektron komponentleri üçin amatlydyr.

 

RHSMT size näme edip biler?
1. SMT ýerleşdiriş maşynlary: SMT setirini köpeltmeli bolanyňyzda, RHSMT siziň gowy saýlawyňyzdyr, täze ýa-da ulanylan SMT ýerleşdiriş enjamyny hödürleýäris.Elbetde, ikinji el enjamlary saklanýar, iş wagty az we ýagdaýy gowy.

2. SMT ätiýaçlyk şaýlary: Enjamyň işlemegine sebäp bolýan maşyn näsazlygy bilen ýüzbe-ýüz bolup bilersiňiz.Asyl zawoddan ätiýaçlyk şaýlaryny sargyt etmek üçin köp wagt gerek we bahasy gaty gymmat.Biz bilen habarlaşyp bilersiňiz.Esasan ähli belli markalary üpjün edip biler (meselemPanasonic, YAMAHA, FUJI, JUKI, DEK, ASM, SAMSUNGwe ş.m.) ýerleşdirme maşyn esbaplary.

 


Iş wagty: 27-2022-nji aprel