YRM20

Yamaha Çip monta Y YRM20

Premium ýokary täsirli modully monta

“Yamaha” -yň 1 kelleli çözgüdi bilen hemme taraplaýyn monta higher ýokary öndürijiligi we köp taraplylygy üpjün edýär!

1. Önümçiligiňizi iň ýokary tizligi 115,000 CPH bolan 2 şöhleli - 2 kelleli (Yamaha Motor tarapyndan kesgitlenilen iň amatly şertlerde)

2. 1 kelleli çözgüt!Kelläni çalyşmagyň zerurlygy ýok!0201mm-den 55 x 100mm komponentiň ululygy

3. Täze pes täsirli burun sebäpli iň ýokary gurnama hilini gowşuryň

4. Işleýiş iň soňky derejä ýetdi Täze döwrebap GUI bilen içgin işlemäge mümkinçilik berýär


 • Model:YRM20
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Jikme-jiklik

  1-nji aýratynlyk:∑ tehnologiýa bilen birleşmek iň ýokary öndürijilige ýetýär

  img (3)

  Speedokary tizlikli umumy maksatly aýlawly RM kellesi 115,000 CPH-e ýetýär!

  Aýlanma kellesi, kiçijik ululykdaky komponentlere gurnamagy güýçlendirýär.Bu ýokary tizlikli önümçilige we çeýelige getirýär, bu ýerde kelläni täzeden ýerleşdirmek zerur däl.Bu “Yamaha 1 kelleli çözgüt tehnologiýasy” düşünjesidir.Bu monta. Örän kiçijikden başlap komponentleri dolandyryp biler
  Boýy 6,5 mm we 12 x 12 mm ölçegli orta ölçegli täsin görnüşli böleklere çenli 0201 mm komponentler.
  img (1)

  Artykmaç hereket

  Has ýokary öndürijilik gazanmak üçin 2 kelläniň arasyndaky päsgelçilik aralygyny minimuma eltýän ∑ tehnologiýadan artykmaç hereket düşünjesini ulanýar
  img (2)

  8 mm ýokary tizlikli iýmitlendiriji görnüşi

  Highokary öndürijilige ýetýän RM kellelerini goldamaga ukyply ýokary tizlikli iýmitlendirijileriň önüm setirini hödürleýäris.Komponent iýmit tizligi düýpgöter gowulaşýar, ultra ýokary tizlikli RM baş komponentini almagy goldaýar.

  2-nji aýratynlyk:1 kelleli çözgüdiň kömegi bilen giň gerimli önümçilik kuwwaty

  img (3)

  Speedokary tizlikli umumy maksatly aýlawly RM kellesi 115,000 CPH-e ýetýär!

  Typehliumumy görnüşli kelle, iň kiçi 0201 komponentlerinden başlap, 55 x 100 mm we beýikligi 15 mm çenli ýokary tizlikli işlemegi goldamak üçin doly köpugurlylygy üpjün edýär.Bulary RM kelleleri bilen birleşdirmek, ýokary tizlikli pikiri we ähli görnüşli komponentleri gurnamagy üpjün edýär.
  img (2)

  Iki basgançakly konweýer

  Iki basgançakly konweýer has gowy PCB goldawy we işleýşi (iň ýokary PCB ini 510 mm) bilen has ýokary derejä çykdy.Speedokary tizlikli PCB eltip bermek PCB üýtgemeleri üçin zerur wagty düýpgöter gysgaldýar.

  Speedokary tizlikli umumy maksatly aýlawly RM kellesi 115,000 CPH-e ýetýär!

  img (1)

  3-nji aýratynlyk:Komponentleri gurnamagyň hilini iň ýokary derejede saklaýan standart aýratynlyklar!

  img (1)

  Pes täsirli burun ýokary hilli gurnama berýär

  Lighteňil burunlar, ýokary tizlikli, pes täsirli monta .y üpjün etmek üçin zerur standart enjam bolup, dar ýerlerde biri-biriniň gapdalynda ultra-kiçi komponentleri oturtmak üçin zerurdyr.Bu burun burun belgileri we burun saglygyny barlamak aýratynlyklary bilen gelýär.
  img (2)

  Görüş ulgamy komponentleri gurnamagyň hilini hasam ýokarlandyrýar

  Komponent tanamak kameralary çyzykly şekillendiriş we meýdan şekillendirişiniň arasynda çeýe geçip biler.Gapdal görnüşli kameralar kiçi komponentleri gurnamakda hilini ýokarlandyrýar.

  Burun saglygy goraýyş - iýmitlendirijini bejermek duýduryşlary

  Öz-özüňi anyklamak we öz-özüňi dikeltmek funksiýalary yzygiderli ýokary hilli önümçilik üçin burunlary we iýmitlendirijileri arassa ýagdaýda saklaýar.
  img (1)

  4-nji aýratynlyk:Funksiýalaryň doly toplumy bilen ýokary öndürijilikli önümçiligi üpjün edýär!

  img (3)

  Döwrebap GUI dizaýny

  Easyeňil görünýän operasiýa we ekran dizaýnyna ýetýär.Operator re modeimi önümçilik we gurnama / üýtgeşmeler wagtynda maşynyň işleýşini gowulandyrýar.
  img (2)

  Awtomatiki ýükleýji iýmitlendiriji

  Şeýle hem awtomatiki ýükleýjiler üçin deslapky ulgamlary goldaýar.Komponent üpjünçiliginiň wagtyny giňeltmek arkaly operatoryň ýüküni azaldýar.
  img (1)

  Awtomatiki basmak pin alyş-çalyş ulgamy

  Bu awtomatiki düwmeleri awtomatiki ýerleşdirýär.Bu amaly awtomatiki gurnamalar bilen birleşdirmek, model üýtgemelerinde iş wagtyny ep-esli gysgaldýar.

  Spesifikasiýa

  Aýratynlyklary Speedokary tizlikli umumy maksatly aýlawly RM kellesi IN-LINE HM kellesi
  Burunlar (1 kelle üçin) 18 10
  Ulanylýan komponentler 0201-den W 12 x L 12 mm, H 6,5 mm ýa-da ondanam pes 0201-den W 55 x L 100 mm, H 15 mm ýa-da ondanam pes
  Gurmak ukyby (ýokary önümçilik döwründe)
  115,000 CPH
  78,000 CPH IPC 9850
  98,000 CPH
  68,000 CPH IPC 9850
  Gurmak takyklygy (ýokary takyklyk döwründe) Içerki amatly şertlerde ulanylanda: ± 0.025 mm, Cpk ≧ 1.0
  Komponent görnüşleriniň sany Iýmitlendiriji wagon çalşygy: iň ýokary.128 görnüş = 32 iýmitlendiriji x 4 (8 mm lenta iýmitlendiriji üçin öwrülişik)
  PCB ölçegleri
  Iki basgançakly aýratynlyklar
  1 PCB gatnawy: L 810 x W 510 mm-den L 50 x W 50 mm
  2 PCB geçirijisi: L 380 x W 510 mm-den L 50 x W 50 mm
  Elektrik üpjünçiligi 3 fazaly, AC 200/208/220/240/380/400/416 V ± 10%, 50/60 Hz
  Howa üpjünçiligi çeşmesi Arassa, gurak ýagdaýda 0,45 MPa ýa-da ondanam köp
  Daşarky ölçeg (çaklamalardan başga) L 1,374 x W 1,948 x H 1,445 mm
  Agram Takmynan.2250 kg (diňe esasy birlik)

  YRM20 daşarky ölçeg

  Yamaha_Datasheet_YRM20_EN_03

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň