KXFW1KS5A00

Panasonic CM402 / CM602 / NPM 8mm lenta iýmitlendiriji, akylly iýmitlendiriji

Kämil üpjün ediji ulgamy:SMT markalarynyň hemmesini diýen ýaly durnukly üpjün edijilerimiz bar, hemme ýerde gözleg wagtyňyzy tygşytlaýar we käbir gizlin töwekgelçiliklerden gaça durýar.

Ygtybarly, täsirli we köp kanally logistika ulgamy:Harytlary öýüňize-öýüňize howpsuz we täsirli ýetirmek üçin durnukly logistika ulgamymyz bar.

Gaty hil barlag ulgamy:10 ýyldan gowrak wagt bäri in engineenerlerimiz bar, önümleri ibermezden ozal barlaň we barlaň.

Satuwdan soň çalt we täsirli hyzmat:Hil, transport ýa-da başga sebäpler sebäpli harytlarda näsazlyk bar bolsa, satuwdan soň netijeli hyzmat ederis.


 • Haryt böleginiň belgisi:KXFW1KS6A00
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň jikme-jigi

  CM iýmitlendiriji

  1. Islendik wagt köp mukdarda inwentar iberilip bilner.

  2. Sargytlaryň hemmesi Japanaponiýadan, maşyn bir gezek satyn alynýar we bahasy amatly.

  3. Tygşytly we durnukly käbir ikinji el we imitasiýa iýmitlendirijileri bar.

  4. sizehli ululyklar 8mm 12 / 16mm, 24 / 32mm, 44 / 56mm 72mm, 88mm ... 26mm çuňlukda iýmitlendirijilerde bar.

  5. thehli iýmitlendirijiler 2021-nji ýyldan soň iň soňky ýyl öndürýärler

  sm iýmitlendiriji-1
  cm-iýmitlendirijiler

   

  Üpjünçilik görnüşi Komponent görnüşleriniň iň köp sany
  8mm goşa lenta iýmitlendiriji 216
  12/16 mm lenta iýmitlendiriji 108
  24/32 mm lenta iýmitlendiriji 52
  44/56 mm lenta iýmitlendiriji 36
  72 mm lenta iýmitlendiriji 24

  CM402 / CM602 NPM iýmitlendirijiler sanawy

  CM402 / 602 / NPM iýmitlendirijiler
  CM402 / 602 8mm iýmitlendiriji 0201 N610031080AA
  Sensory bolan CM402 / 602 8mm iýmitlendiriji KXFW1KS5A00
  CM402 / 602 8mm sensorsyz iýmitlendiriji KXFW1KSBA00
  CM402 / 602 12/16mm sensorly iýmitlendiriji KXFW1KS6A00
  CM402 / 602 12/16mm Sensorsyz iýmitlendiriji KXFW1KSCA00
  CM402 / 602 24/32mm sensorly iýmitlendiriji KXFW1KS7A00
  CM402 / 602 24/32mm datçisiz iýmitlendiriji KXFW1KSDA00
  CM402 / 602 24/32mm Iýmitlendiriji Çuňňur çukur KXFW1LOYA00
  CM402 / 602 44/56mm sensorly iýmitlendiriji KXFW1KS8A00
  CM402 / 602 44/56mm Sensorsyz iýmitlendiriji KXFW1KSEA00
  CM402 / 602 44 / 56mm Iýmitlendiriji Çuňňur çukur KXFW1LOTA00
  Sensory bolan CM402 / 602 72mm iýmitlendiriji KXFW1KS9A00
  CM402 / 602 72mm Sensiz iýmitlendiriji KXFW1KSFA00
  CM402 / 602 72mm Iýmitlendiriji Çuňňur çukur KXFW1LOZA00
  Sensorly CM402 / 602 88mm iýmitlendiriji KXFW1KS10A00
  CM402 / 602 88mm Sensorsyz iýmitlendiriji KXFW1KSEA00
  CM402 / 602 taýak iýmitlendiriji KXFW1KSRA00

  TÖLEMEK WE GEÇIRMEK HAKYNDA

  ibermek

  GEÇIRMEK HAKYNDA

  DHL, UPS we FedEx Express ýaly harytlaryňyz üçin dürli tizlikli eltip bermek opsiýalarymyz bar.Theük agramyna, göwrümine we ş.m. görä iň çalt we arzan usul bilen ýa-da iň oňat transport serişdeleri bilen eltýäris. Dynç alyp bilersiňiz, haýsy transport usulyna garamazdan paketleriňizi çalt we ygtybarly eltip bereris. .

  TÖLEG

  TÖLEMEK HAKYNDA

  Töleg barada, T / T, Paypal, Western Union, Alipay we WeChat ýaly birnäçe töleg usullaryny kabul edýäris.Islendik töleg resmi.Sargydyňyz tassyklanandan soň, ibermezden ozal size salgylanma hökmünde surat ibereris.

   

   

  Gaplamak

  GAPLAMAK HAKYNDA

  Harytlaryňyz satyn alnan wagtyňyzdan eltýänçä uly üns bilen işlenýär.QA barlagyndan geçenimizden soň, önümiň her bir bölegini ajaýyp ýagdaýda eliňize gelmegi üçin köpük pagta we merjen pagta ulanýarys.Enjamlarymyzy gaplamak üçin ulanýan vakuum torbalar we agaç gutular, enjamlaryňyza uly zeper ýetirip biljek deňiz arkaly iberilende posuň ýüze çykmazlygy üçin seresaplylyk bilen saýlanýar.

  RHSMT KERTIFIKATY

  证书

  Sorag-jogap

  Näme üçin ABŞ-ny saýlamaly?

  Döredileli bäri kompaniýamyz SMT pudagynda ýöriteleşdi.On ýyllyk tejribämiz bilen, müşderilerimize ýokary hilli hyzmat bermäge hünärmenler.Siziň üçin eden işimizden hoşal bolmagyňyz üçin elimizden gelenini ederis.

  Satýan esasy önümleriňiz haýsylar?

  Bir gezeklik SMT çözgüdi.Panasonic, FUJI, JUKI, YAMAHA, SAMSUNG, DEK, MPM, HITACHI, UNIVERSAL, Assembleon, SONYO, SONY ect ýaly ähli SMT maşyn markalary bar.Mundan başga-da, ekran printeri, SPI, AOI hem bar.

  Başga hyzmatlar barmy?

  Şeýle hem, abatlaýyş we burun sazlamak hyzmatlaryny hödürleýäris.

  • Bejeriş esasan şulary öz içine alýar: Sürüji, Motor, Tagta, Lazer, PPU, TC, PHS we ş.m.
  • Burunlary özleşdirmek hyzmaty: diňe elektron bölekleriniň çyzgylaryny bermeli ýa-da nusgalar bermeli, biz burunlary dizaýn edip we ýasap bileris.
  Önümiň aýratyn kategoriýalary haýsylar

  Esasan şulary öz içine alýar: Iýmitlendiriji, burun, motor, süzgüç, sürüji, klapan, burun saklaýjy, ýerleşdiriş kellesi, gysgyç, gysgyç, silindr, elektor, lazer, jig ...

  Näme üçin saňa ynanmaly?

  On ýyldan gowrak wagt bäri SMT pudagy bilen meşgullanýarys we müşderilerden köp öwgi topladyk, şeýle hem IPC-iň işjeň agzasydyrys

  Siziň artykmaçlygyňyz näme?
  • Costokary çykdajy: Hytaý agentleri bilen ýakyndan işleşýäris we gaty amatly bahalary alyp bileris, şonuň üçin müşderilere baha gaty gowy.
  • Wagty: Işjeň we çalt jogap bermek hyzmatymyzyň iň esasy pursatydyr
  • Hünär ussatlygy: Biz diňe önüm satman, müşderilere tehniki hyzmatlary hem hödürleýäris.Islendik tehniki meseleler üçin onlaýn çözgütleri goldaýarys!
  Önümleriňiziň hiliniň kepili näme?

  Önümlerimiziň käbiri üç ştatda gelýär: Asyl täze, Asyl ulanylan, Täze göçüriň.
  Müşderä sitata berenimizde, adaty ýagdaýda bolar.Eliňizdäki harytlaryň ýagdaýy, sitatadaky ýa-da PI-daky düşündiriş bilen deňdir we müşderini hiç haçan aldamarys!

  Haýsy SMT enjamlary we ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýärsiňiz?

  Bir gezeklik SMT çözgüdi, ähli enjamlar we ätiýaçlyk şaýlary, şeýle hem tehniki goldaw we abatlaýyş hyzmaty bar.

  Hilini nädip kepillendirip bolar?

  Professional QC iberilmezden ozal iki gezek barlaň, zerur bolsa maşynda barlaň we kepillikli material.

  Hil meselesini nädip çözmeli?

  Kepillik döwründe adam däl sebäpler we hil meseleleriniň işleýiş ýalňyşlyklary, mugt tehniki goldaw we bölekleri çalyşmak, hatda yzyna gaýtaryp bermek mümkin.

  Getirmegiň wagty näçe?
  • SMT / AI ätiýaçlyk şaýlary gurşun wagty: 2-3 gün.
  • Gelip çykyş zawodyndan sargyt bolsa, gurşun wagty 4-8 hepde gerek.
  • SMT enjam enjamlary gurşun wagty: 1-2 hepde
  • SMT periferiýa enjamlary gurşun wagty: 2-4 hepde
  Kepillik möhleti näçe?
  • SMT ätiýaçlyk şaýlarynyň kepillik möhleti: 3-6 aý
  • SMT periferiýa enjamlarynyň kepillik möhleti 6 aý
  Satuwdan soň nähili işlemeli?

  Bir exchangalary, netijeleri kabul edýäris.Enjamda näsazlyk bar bolsa, adatça bölekleri siziň üçin çalyşýarys

  Gümrükleri nädip arassalamalydygyny we nädip satyn almalydygyny bilemzok?

  Professional ýük ekspeditor kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk edýäris we gümrük taýdan resmileşdirmekde size kömek edip bileris.

  Töleg möhleti näçe?

  TT, Paypal, Western Union, LC, iberilmezden 100% öň.

  Esasy bazaryňyz nirede?

  Aziýa, Europeewropa, ABŞ we Braziliýa.

  Zawodmy ýa-da öndüriji?

  OEM & ODM hyzmaty elýeterli.

  Gaplamak näme?

  Sptiýaçlyk şaýlary - Karton + köpürjikli pagta;Enjamlar - Agaç gapak + vakuum möhürlenendir.

  Söwda şertleri näme?

  EXW, FOB, CIF, CFR, DAP ekt.

  Eltip bermek usullary näme?

  Howa, deňiz, otly, daşaýjy hasaby ect.

  Daşaýjy hasaby bolmazdan nädip ibermeli?

  Professional ekspeditor iberiş bilen meşgullanar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň